Surse de energie regenerabila

Surse de energie regenerabilă și repere legale

Cadrul juridic aplicabil energiei electrice produse din surse regenerabile se bazează pe două legi, completate prin două Hotărâri de Guvern și o extinsă gamă de Regulamente elaborate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). În linii mari, dorim să menționăm următoarele repere privind reglementarea în acest domeniu :

 • Legea Nr. 123/2012 energiei electrice şi a gazelor naturale cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile cu modificările şi completările ulterioare, ce transpune Directiva nr. 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.
 • Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea de Guvern nr. 1232/2011 pentru aprobarea Regulamentului de emitere şi urmărire a garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie
 • Ordinul ANRE nr. 25/2004 pentru aprobarea Codului comercial al pieţei angro de energie electrică cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordin ANRE 12/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice
 • Ordinul ANRE nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public cu modificările şi completărileulterioare
 • Ordinul ANRE nr. 4/2015 privind aprobarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi
 • Ordinul ANRE nr. 78/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind modalităţile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi negociere continuă şi prin contracte de procesare
 • Ordinul ANRE Nr.48/2014 privind aprobarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi
 • Ordinul ANRE Nr.57/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul ANRE nr. 101/2015 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi

În continuare este evidențiată procedura de emitere a certificatelor verzi în anul 2015, pentru tipurile de surse de energie regenerabilă existente în România.
Conform Legii 220/2008, producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie, primesc certificate verzi pentru energia pe care o produc și o livrează în sistem. Acești producători primesc certificate verzi pentru energia produsă și livrată în sistem, dar și pentru energia electrică pe care o produc în timpul perioadelor de probă. În funcție de tipul de sursă de energie regenerabilă utilizată, numărul de certificate verzi (CV) acordate de operatorul de transport și sistem, producătorilor este specificat în următorul tabel:

Tipul sursei de energie regenerabilă Numărul de certificate verzi emise
Energie solară 3 CV/MWh
Energie hidraulică utilizată pentru centrale hidroelectrice (CHE) cu puterea instalată ≥ 10 MW 3 CV/MWh pentru CHE noi
2 CV/MWh pentru CHE retehnologizate
1 CV pentru 2 MWh pentru celelalte CHE
Energie eoliană 2 CV/MWh până în anul 2017
1 CV/MWh începând cu anul 2018
Energie geotermală
Biomasă
Biolichide
Biogaz
Gaz rezultat din procesarea deșeurilor
Gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate
3 CV/MWh
Ordonanța de urgență nr. 57/2013 menționează că în perioada 1 iulie 2013 – 31martie 2017, se amână acordarea de certificate verzi pentru centralele electrice deținătoare de licență de producător acordată până la 31.12.2013 astfel:
 • 1 CV pentru fiecare MWh produs și livrat de CHE noi cu puterea instalată de cel mult 10 MW;
 • 1 CV pentru fiecare MWh produs și livrat de centralele electrice eoliene;
 • 2 CV pentru fiecare MWh produs și livrat de centralele electrice solare.

Recuperarea certificatelor verzi amânate se face după cum urmează:

 • Începând cu 1 aprilie 2017 pentru CHE noi cu puterea instalată de cel mult 10 MW și centralele electrice solare;
 • Începând cu 1 ianuarie 2018 pentru centralele electrice eoliene, eșalonat până la 31 decembrie 2020.